podpis

Na czym polega gwarancja należytego wykonania umowy?

Gwarancja należytego wykonania umowy oraz gwarancja usunięcia wad tworzą tak zwaną gwarancję ubezpieczeniową łączoną. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed skutkami niewłaściwego wykonania przez wykonawcę zobowiązań, które zawarto w umowie. Tę gwarancję tworzą dwa elementy: zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zobowiązanie polegające na usunięciu wad. Obydwie te gwarancje zabezpieczają zarówno Twoje interesy jako zleceniodawcy oraz wykonawcy prac. Na czym polega gwarancja należytego wykonania umowy oraz z czym się ją łączy? Co warto o tej gwarancji wiedzieć?

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania: co to jest?

Gwarancja należytego wykonania umowy nazywana jest także bardzo często gwarancją dobrego wykonania umowy. Jest to zabezpieczenie interesów zarówno inwestora oraz wykonawcy. Obejmuje między innymi wykonanie umowy w terminie i zachowanie ustalonych parametrów jakościowych przez wykonawcę. Jest zobowiązaniem gwaranta, czyli w przypadku ubezpieczyciela, do opłacenia określonej kwoty, gdy kontrakt zostanie niewykonany lub jeśli wykonawca nie wywiąże z umowy. Co ważne, tego typu gwarancja stosowana jest najczęściej podczas realizacji dużych inwestycji budowlanych. Warto wiedzieć, że zamawiający może żądać gwarancji należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% całkowitej kwoty zamówienia, podanej wcześniej w ofercie lub maksymalnej wartości zobowiązania, wynikającego z umowy. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli jest to uzasadnione lub z ryzykiem wystąpienia związanego z realizacją umowy, zamawiający może żądać gwarancji należytego wykonania umowy w wysokości przekraczającej 5%. Jednak ta wartość nie może przekraczać 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Dodatkowo zamawiający musi uzasadnić podwyższenie ww. kwoty zabezpieczenia w SWZ i innych dokumentach zamówienia. Stronami gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania są:
  • Wykonawca robót;
  • Zleceniodawca wykonania robót;
  • Ubezpieczyciel - podmiot, który jest zobowiązany do uregulowania roszczenia.
Wysokość gwarancji należytego wykonania umowy zazwyczaj ustala się w procentowym stosunku do całkowitej ceny zamówienia. Okres obowiązywania takiej gwarancji ustalany jest indywidualnie oraz jest określony w umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek: czym jest i co obejmuje?

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek jest drugą formą zabezpieczenia, która wymagana jest od wykonawcy po zrealizowaniu przez niego zobowiązań zawartych w umowie. Jest to gwarancja dla inwestora, który po zakończeniu umowy zauważył pewne wady i usterki, a nie zostały jeszcze one usunięte przez wykonawcę umowy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek jest również niezwykle przydatna, gdy strona zawiesi działalność lub po prostu zniknie z rynku. Często się zdarza się, że przedsiębiorstwo, które realizowało nasze zlecenie, nie działa już na rynku. Wówczas to ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia usterek i wad. Okres obowiązywania gwarancji, podobnie jak w poprzednim przypadku, jest zawsze określony w umowie. Zazwyczaj jednak czas gwarancji nie przekracza pięciu lat. Natomiast suma gwarancyjna, nie powinna przekraczać 30% wartości zabezpieczenia z tytułu wykonania umowy.

Gwarancja łączenia - co to jest?

Bardzo często w praktyce możesz się także spotkać się z tak zwaną gwarancją łączoną, która łączy w sobie gwarancję należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wynikające z gwarancji usunięcia wad i usterek. Dzięki gwarancji łączonej możesz oczekiwać terminowego wykonania umowy, bardzo dobrego jakościowo oraz pokrycia całkowitych kosztów usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi udzielonej przez wykonawcę. W przypadku takiego kontraktu suma gwarancyjna zostaje podzielona na dwie części. Będzie to zakres dobrego wykonania kontraktu - od 2 do około 10% wartości zamówienia oraz wcześniej wspomniane 30% zabezpieczenia dobrego wykonania umowy w zakresie usunięcia wad.