przedsiębiorca

Kiedy przedsiębiostwo musi płacić za korzystanie ze środowiska?

Każde przedsiębiorstwo, działając na rynku polskim, musi zaznajomić się z obowiązującymi jego branżę przepisami prawnymi. Zgodnie z zasadą, iż nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania, za brak spełnienia wymogów prawa mogą zostać nałożone dotkliwe kary. Jednym z mniej oczywistych obowiązków jest ponoszenie przez firmy opłaty za korzystanie ze środowiska.

Kto ma obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska?

Ponoszenie kosztów środowiskowych wynika wprost z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Każdy, kto korzysta ze środowiska w celach gospodarczych, musi liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów. POŚ wyróżnia kilka obszarów:

  • kiedy przedsiębiorca emituje zanieczyszczenia do powietrza,
  • w przypadku podmiotów, które uczestniczą w systemie handlu uprawnieniami emisji GHG,
  • podczas składowania odpadów.

Do końca 2017 roku opłaty obejmowały również pobór wód i odprowadzanie ścieków

Opłatom towarzyszy konieczność przekazania sprawozdania, na podstawie którego zostały one wyliczone. Zdaje się je w miejscu, gdzie powstało zanieczyszczenie. I tak mając siedzibę firmy lub wykonując usługę na terenie województwa dolnośląskiego, należy oddać sprawozdanie oraz dokonać opłaty za korzystanie ze środowiska we Wrocławiu, w tutejszym Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Najbardziej popularnym sposobem korzystania ze środowiska jest emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Kto emituje zanieczyszczenia do atmosfery?

Zanieczyszczenia do atmosfery emituje praktycznie każda firma. Dotyczy to zarówno stosowania przez przedsiębiorcę farb w sprayu, płynów do dezynfekcji rąk, klimatyzacji, jak i używania samochodów firmowych. Jeżeli przedsiębiorstwo dokonuje zakupu substancji chemicznej, która może zawierać lotne gazy lub pyły, musi się z tego rozliczyć. Dane do rozliczeń muszą pochodzić z wiarygodnych źródeł. Mogą ty być: katalogi producenta, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub wskaźniki, podawane przez instytucje i bazy, zajmujące się analizą danych środowiskowych, np. KOBIZE.

Jak rozliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska we Wrocławiu?

Z zakresu opłaty za korzystanie ze środowiska Wrocław, jak każde inne miasto wojewódzkie obsługiwany jest przez Urząd Marszałkowski. Dlatego należy obliczyć samodzielnie lub za pośrednictwem firmy zajmującej się outsourcingiem i doradztwem z zakresu ochrony środowiska, ilości emitowanego zanieczyszczenia. Po dokonaniu obliczeń należy sprawdzić, czy opłata za emisję mieści się w następujących przedziałach:

  • jeżeli kwota ta nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku składania sprawozdania. Dane należy przechowywać przez pięć lat, celem udowodnienia dopełnienia obowiązku sprawozdawczego,
  • gdy kwota mieści się w przedziale od 101 do 800 zł, należy złożyć sprawozdanie, jednak nie ma obowiązku wnoszenia opłat,
  • powyżej 800 zł należy wnieść opłaty na podane przez Urząd konto.

Należy przy tym zaznaczyć, że opłaty wnosi się w miejscu, w którym fizycznie nastąpiła emisja. Należy więc sprawdzić, gdzie należy przekazać dokumenty sprawozdawcze, na podstawie których zostały obliczone opłaty za korzystanie ze środowiska. Wrocław podlega pod Dolnośląski Urząd Marszałkowski i to tam należy zrobić przelew oraz przekazać sprawozdanie.