Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

W przypadku wystąpienia pożaru niezbędne jest ustalenie dokładnych wymagań, które będą określały zasady ochrony przeciwogniowej. Stąd na wypadek takiej ewentualności tworzy się instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które regulują kwestie nie tylko organizacyjne, ale także porządkowe i techniczne w danym obiekcie. Dzięki tym dokumentom użytkownicy oraz osoby przebywające w budynku otrzymują wiedzę na temat na przykład eksploatowania znajdujących się w nim urządzeń. Warto przyjrzeć się, jakie elementy powinna zawierać prawidłowo opracowana instrukcja tego typu.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Szczegółowe wytyczne co do zawartości instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 7 czerwca 2010 roku. Opisują one kompleksowo wszystkie wymagania oraz sposoby postępowania związane z wystąpieniem pożaru i jego zapobieganiem. Instrukcje PPOŻ powinny zawierać:
 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku oraz odbywających się w nim procesów technologicznych. Ważne są tu także kwestie związane z magazynowaniem oraz warunki techniczne, jak na przykład zagrożenie wybuchem.
 • Ustalenie niezbędnych urządzeń przeciwpożarowych w budynku oraz kwestii związanych z ich użytkowaniem, przeglądami technicznymi oraz pracami konserwacyjnymi.
 • Sposoby zachowania się na wypadek wystąpienia pożaru i innych zagrożeń.
 • Metody zabezpieczenia niezbędnych prac, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe.
 • Sposoby organizacji ewakuacji osób, które podczas pożaru znajdują się na terenie budynku.
 • Procedury zapoznające użytkowników budynku i zatrudnione w nim osoby z niezbędnymi informacji na temat ochrony przeciwpożarowej (w tym z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią danej instrukcji PPOŻ).
 • Obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową należące do stałych użytkowników obiektu.
 • Wskazanie osób i podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie instrukcji PPOŻ.
 • Szczegółowe plany obiektu i pomieszczeń, ich usytuowanie i tereny przyległe

Wymagania dotyczące obiektu w ramach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Ostatni punkt wymagany dla tego typu instrukcji zawiera szereg wytycznych, które ściśle określają, jakie dane graficzne powinny znaleźć się w tym dokumencie. Są to przede wszystkim: liczba pięter, ich powierzchnia i wysokość, podział budynku na strefy pożarowe, zagrożenia dla osób na wszystkich kondygnacjach i w pomieszczeniach czy lokalizacja przestrzeni stanowiących strefy zagrożenia. Ponadto plan budynku powinien także zawierać pełny spis urządzeń i technologii przeciwpożarowych na terenie obiektu, miejsca, gdzie się znajdują, warunki i kierunki ewakuacji, drogi pożarowe oraz wszelkie informacje dla ekip pracowniczych, lokalizację hydrantów oraz źródeł wody wykorzystywanych w trakcie pożaru. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna także określać materiały niebezpieczne, które mogą wywołać pożar oraz parametry pożarowe substancji palnych na terenie obiektu.

Jakie budynki powinny zawierać instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów takich jak:
 • budynki użyteczności publicznej: placówki edukacyjne, szpitale, teatry, kina, instytucje;
 • obiekty zamieszkania zbiorowego: domy opieki, sanatoria, domy wczasowe, hotele, schroniska, pensjonaty;
 • obiekty produkcyjne, magazynowe i inwentarskie, ale tylko w miejscach, gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem.
Z obowiązku posiadania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego są wyłączone budynki wymienione w ostatnim podpunkcie, jeśli:
 • ich kubatura (lub strefa pożarowa) nie przekracza 1000 m³ (w przypadku obiektów inwentarskich jest to 1500 m³),
 • strefa pożarowa inna niż budynek obiektu (stacje uzdatniania wody, składowiska odpadów) nie posiada więcej niż 1000 m² powierzchni.

Kiedy należy aktualizować instrukcję PPOŻ?

Informacje zawarte w instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinny być aktualizowane co dwa lata. Wszelkie zmiany w użytkowaniu obiektu oraz w ramach procedur technologicznych zobowiązują z kolei do natychmiastowej zmiany treści instrukcji. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego, co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zachęcamy do zapoznania się z usługami firmy AGM Konsulting: https://www.agm-konsulting.pl/sklep/instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego/.